MeetDenmark logo
Visit Company

Potentialet for internationale møder uden for København

Photo: Niclas Jessen

Hvilket muligheder har danske mødedestinationer uden for København for at tiltrække internationale virksomhedsmøder? Og hvordan kan man opbygge indsatsen for at få del i internationale mødemarked? Læs mere om mulighederne og eksempler fra Aarhus samt Aalborg og Region Syd her.

I en netop offentliggjort analyse ses nærmere på to specifikke forretningsområder inden for erhvervs- og mødeturismen og deres potentiale for danske mødedestinationer uden for København. De to forretningsområder er internationale belønningsrejser (incentives) og internationale forretningsmøder (international corporate meetings). Formålet med analysen er at etablere et solidt vidensgrundlag som udgangspunkt for evt. fremtidige initiativer inden for de pågældende forretningsområder på de danske mødedestinationer.

Bag analysen står MeetDenmark sammen med Destination Fyn, Destination Nord, VisitAarhus og Wonderful Copenhagen på vegne af de sjællandske mødenetværk. Analysen er gennemført i samarbejde med Kvistgaard+Hird. 

Analysens fokus, konklusioner og anbefalinger præsenteres kort i denne artikel. Selve rapporten kan du finde her.

Læs mere om hvordan Visit­Aarhus, Destination Nord og Destination Fyn aktuelt følger op, og hvilke erfaringer de indtil videre har gjort sig nederst på siden efter denne artikel. Opfølgningen på analysens konklusioner og anbefalinger foregår i regi af det nationale kickstart-projekt for dansk turisme som er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

1. Analysens fokus, konklusioner og anbefalinger
Analysen beskriver de to forretningsområder og herunder de væsentligste aktører og roller. Analysen konkluderer, at der uden for hovedstaden generelt set ikke er potentiale i at investere i en bearbejdning af markedet for internationale incentive-rejseprodukter. Det skal ses i lyset af det internationale incentivemarkeds særlige karakter, hvor fokus bl.a. er på direkte flyforbindelser samt 5-stjernede oplevelser og overnatningsmuligheder.

Til gengæld er det vurderingen, at der inden for internationale forretningsmøder findes muligheder for de danske mødedestinationer.

Analysen foreslår i forlængelse heraf, at danske mødedestinationer uden for hovedstaden kigger nærmere på udvikling af produkter målrettet en kombination af de to forretningsområder. I analysen kaldes denne mellemvej for ’incentivized’ internationale forretningsmøder, og denne type møder karakteriseres af et fagligt udgangspunkt kombineret med oplevelseselementer.

Det skal bemærkes, at analysen er udarbejdet i foråret 2020 under starten af Covid-19 krisen. Det er derfor vigtigt at bemærke, at der på tidspunktet var begrænset viden om krisens konsekvenser for erhvervs- og mødeturismen. I dag findes en større forståelse af de tendenser, som krisen påvirker, men de endelige effekter er selvsagt fortsat ikke kendt. Aktører der har interesse for at kigge nærmere på markedsmulighederne, bør derfor have øje for dette i det videre arbejde. Fx har mange virksomheder aktuelt en stejl læringskurve ift. digitale mødemuligheder, hvilket kan påvirke efterspørgslen fremover.

2. Vejen frem
Analysen fremlægger en række indsatsområder, der bør overvejes, belyses og drøftes nærmere, hvis en destination overvejer at gøre entre på det internationale marked for ’incentivized’ forretningsmøder. Disse skitseres nedenfor. Selvom der er tale om et nyt forretningsområde vil indsatserne ofte have et vist sammenfald med mange af de ting, som en del destinationer allerede i dag arbejder med målrettet det danske marked.

Lokalkendskab: Denne indsats handler bl.a. om identifikation af relevante lokale/regionale oplevelser – både eksisterende og potentielle.

Endvidere skal vurdere behovet for udvikling af lokale DMC’er – eventuelt med udgangspunkt i eksisterende lokale eventvirksomheder.

Samarbejde: Denne indsats skal sikre etablering af lokale samarbejdsrelationer. Spørgsmål som, hvem vil og hvem kan, samt hvordan og i hvilket omfang, skal besvares. Her identificeres de lokale aktører, der har interesse i at gå forrest. Man kan evt. nedsætte en særlig task-force med fokus på udvikling af dette forretningsområde, der får ansvaret for at igangsætte, drive og koordinere den lokale dialog.

CVB’ens rolle: I første omgang vil det hovedsageligt være destinationsselskaberne/CVB’erne, som skal løfte opgaven med at udvikle en sund forretning for ’incentivized’ internationale forretningsmøder. Det er derfor vigtigt at skabe lokal accept af CVB’en som omdrejningspunkt – bl.a. ifm. udarbejdelsen og kommunikationen af en strategi og handlingsplan for indsatsen. Da det er et nyt forretningsområde, kan det i en opstartsfase være relevant med en tværregional indsats mhp. ressourceoptimering.

Handlekraftige aktører: Dette indsatsområde handler om afsøgning af konkrete samarbejdsmuligheder – herunder identifikation af nuværende internationale kunder som udgangspunkt for indsatsen. Det handler endvidere om afklaring af ambitions- og interesseniveau samt allokering af ressourcer. Sidst men ikke mindst skal overnatnings- og konferencestedernes kapacitet på forskellige tidspunkter af året afklares. Således vil dette nye forretningsområde kunne bidrage med kunder i perioder, hvor der er størst ledig kapacitet

Lokale erhvervsmæssige styrkepositioner: Erhvervsmæssige styrkepositioner vil kunne spille en væsentlig rolle i tiltrækningen af ’incentivized’ internationale forretningsmøder. Styrkepositionerne skaber bl.a. mulighed for at bearbejde specifikke brancher eller udenlandske markeder med matchende styrkepositioner. Det er vigtigt, at arbejdet med de erhvervsmæssige styrker fokuseres omkring de virksomheder, klynger og brancher, der har en reel international attraktivitetskraft. Kunderne skal akkurat som i forbindelse med oplevelser tilbydes noget helt særligt; noget de ikke kan få andre steder. Således skal lokale erhvervsmæssige styrkepositioner identificeres, og der skal etableres samarbejde med lokale virksomheder, erhvervsfremmeaktører, brancheorganisationer mv.

Målgrupper: Der er en række forskellige tilgange til arbejdet med internationale målgrupper. Man kan fx vælge at fokusere på: 1) Virksomheder på nærmarkederne, 2) Lokale internationale virksomheder – det vil sige lokale virksomheder, som har internationale relationer og som har behov for at afholde forretningsmøder med udenlandske deltagere – og med en grad af oplevelser, 3) Udenlandske virksomheder, der ligger i områder med direkte forbindelser til en destination. Der kan være tale om fly-, tog- og færgeforbindelser samt 4) Interessante danske erhvervspersoner, som har en særlig tilknytning til et bestemt område.

Konkretisering af muligheder: Det er vigtigt så tidligt som muligt i indsatsen at sammensætte en række helt konkrete tilbud, som kan præsenteres for DMC’er, lokale virksomheder, oplevelsesudbydere og diverse samarbejdspartnere. På den måde testes, hvad der virker og ikke virker.

3. Eksempler på udvikling af ny satsning på ’incentivized’ virksomhedsmøder
I Aalborg, Aarhus og Region Syd har man igangsat en opfølgende indsats, som skal afklare, om destinationerne skal prioritere ressourcer til en satsning på det internationale M&I-marked og i så fald, hvad indsatsen skal fokusere på